Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

DIOS, s.r.o.

Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre DIOS, s.r.o., veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach obchodnej spoločnosti DIOS, s.r.o., v spojení s novou právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

  1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je DIOS, s.r.o., so sídlom: Pezinská 54, 901 01 Malacky, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13160/B (ďalej aj “DIOS).

  1. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel?

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci obchodnej činnosti DIOS, s.r.o., za účelom poskytovania služieb klientom DIOS, s.r.o. Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre potreby DIOS, s.r.o. a nebudú poskytnuté príjemcovi bez Vášho písomného súhlasu.

  1. Aký je oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom DIOS, s.r.o. je obchodná činnosť a poskytovanie tovarov a služieb zákazníkom DIOS, s.r.o..

  1. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti DIOS, s.r.o. majú k Vašim osobným údajom prístup aj tretie subjekty. Jedná sa napríklad o poskytovateľa účtovných a právnych služieb. Z dôvodu ochrany Vašich osobných údajov, máme s týmito subjektami uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

  1. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania Vášho vzťahu s DIOS, s.r.o.. Po ukončení Vášho vzťahu a všetkých záväzkov vyplývajúcich so vzťahu s DIOS, s.r.o. uchovávame vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.

  1. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na DIOS, s.r.o. a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Taktiež máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na mailovej adrese:..............., prípadne písomne na adrese sídla DIOS, s.r.o. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

  1. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

DIOS, s.r.o. v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy a ani profilovanie.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese predajnamalacky@diossro.sk, alebo priamo písomne na adrese sídla DIOS, s.r.o.

 

DIOS, s.r.o.